Kê khai và Báo cáo Thuế

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 hiệu lực từ 20/12/2013

BỘ TÀI CHÍNH ——– Số: 156/2013/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————— Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI,  BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một [...]

Xem thêm...

Call Now